[Tokyo Nights]
  [Tokyo Nights] Calling escort company
2010-09-01 15:32:55
TokyoNights
View : 35,454


Hello I saw your advertisement on tokyonights I want an escort service please



- Moshi Moshi, Tokyonights wo mite denwa shitandesukedou
 



Thank you for calling sir, I am sorry to ask you but where are you from?



 - Hai arigatou gozaimsu sitsureidesuga okuniwa dochiradesuka?




I am American



- America desu




alright sir where would be the location?



- Bashou wa doko desuka?




I am in Shinjuku OOO Hotel



- Shinjukuno OOO Hoteru desu




it will take approximately 30 minutes to shinjuku is that fine for you sir?



- Shinjuku deshitara 30pun gurai kakarimasukedo yoroshiideshouka?




yes that should be no problem



- Hai daijoubudesu




Thank you



- Arigatou gozaimasu