[Tokyo Nights]
  [Tokyo Nights] Calling escort company
2010-09-01 15:32:55
TokyoNights
View : 35,456


Hello I saw your advertisement on tokyonights I want an escort service please- Moshi Moshi, Tokyonights wo mite denwa shitandesukedou
 Thank you for calling sir, I am sorry to ask you but where are you from? - Hai arigatou gozaimsu sitsureidesuga okuniwa dochiradesuka?
I am American- America desu
alright sir where would be the location?- Bashou wa doko desuka?
I am in Shinjuku OOO Hotel- Shinjukuno OOO Hoteru desu
it will take approximately 30 minutes to shinjuku is that fine for you sir?- Shinjuku deshitara 30pun gurai kakarimasukedo yoroshiideshouka?
yes that should be no problem- Hai daijoubudesu
Thank you- Arigatou gozaimasu